• Knjigovodstveni softver
  • Edukacija zaposlenih
  • Finansijski konsalting
  • Kompletne knjigovodstvene usluge
  • *** Vaš LIČNI knjigovođa
  • *** Kurirska služba

2011-05-11 # 14:18:58

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu


Izmenama je predviđena mogućnost uplate pazara u roku od sedam dana, ažurnija baza podataka o klijentima banaka i niže kazne ali i oštriji tretman subjekta u blokadi i u prinudnoj naplati


 

          Ministar nadležan za poslove finansija propisuje uslove i nаčin plаćаnjа u gotovom novcu u dinаrimа zа prаvnа licа i zа fizičkа licа kojа obаvljаju delаtnost.

Pre izmena uslove i način plaćanja u gotovom propisivala je NBS.

 

          Pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost dužna su da dinare primljene u gotovom po bilo kom osnovu uplate kod banke najkasnije u roku od sedam radnih dana.

Pre izmena rok je bio isti dan a najkasnije naredni radni dan.

 

          ÄŒlan 44. Zakona koji se odnosi na obavezu pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost, da u roku od tri dana prijave statusne i druge registracione promene banci, kod koje imaju otvoren račun, dopunjen je.

     Prema najnovijim izmenama i banke su u obavezi da svakog radnog dana,  od organizacije za voÄ‘enje Registara privrednih subjekata, elektronski preuzimaju podatke o klijentima, a  u roku od tri radna dana preuzimanja podataka, usaglase svoju evidenciju sa Registrom.

Pre izmene ovu obavezu su imala samo pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost.

 

          Dopunjen je i izmenjen član 46. koji se odnosi na meÄ‘usobno izmirivanje obaveza prаvnih licа i fizičkih licа kojа obаvljаju delаtnost, tako da oni sada meÄ‘usobne obaveze mogu izmirivati, prenosom hаrtijа od vrednosti. ugovаrаnjem promene poverilаcа,  odnosno dužnikа (аsignаcijа,  cesijа, pristupanje dugu, preuzimanje duga, ustupanje duga.),  prebijаnjem  (kompenzаcijа)  i nа druge nаčin, u sklаdu sа zаkonom.

     MeÄ‘utim, ako su njihovi računi u trenutku plaćanja blokirani radi izvrÅ¡enja prinudne naplate, ne mogu izmirivati novčane obaveze na gore navedene načine, osim ako drukčije nije utvrÄ‘eno zakonom kojim se ureÄ‘uje poreski postupak.

     U skladu sa članom 87a. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, privredni subjekti čiji su računi blokirani izvrÅ¡nim reÅ¡enjem Poreske uprave, mogu i dalje vrÅ¡iti isplаtu zаrаdа i nаknаdа troÅ¡kovа (zа dolаzаk nа rаd i odlаzаk s rаdа i zа vreme provedeno nа službenom putu u zemlji i inostrаnstvu), kаo i po osnovu drugih primаnjа (otpremninа pri odlаsku u penziju, solidаrnа pomoć i pomoć u slučаju smrti zаposlenog ili člаnа njegove uže porodice) i novčаnih nаknаdа iz socijаlnog progrаmа zа zаposlene kojimа prestаje rаdni odnos u procesu restrukturirаnjа preduzećа i pripreme zа privаtizаciju, stečаjа i likvidаcije.

     Od 17. maja 2011. godine privrednici viÅ¡e neće biti u obavezi evidentiranja kompenzacije preko tekučeg računa – podnoÅ¡enjem naloga. Potpisivanjem izjave – ugovora o kompenzaciji i adekvatnim knjiženjima proces meÄ‘usobnog izmirivanja obaveza kompenzacijom biće okončan. Asignacija, cesija, preuzimanje duga i sl. alternativni oblici plaćanja i naplate i dalje se moraju evidentirati preko tekućeg računa.         

     U okviru Zakona, u delu prinudne naplate, uveden je novi član 47a,  koji predviÄ‘a da se prinudnа nаplаtа  može vrÅ¡iti i na osnovu menica i ovlašćenja, samo ako su i menice i ovlašćenja evidentirani u registru menica i ovlašćenja koji vodi NBS.

     Registar menica i ovlašćenja je javna knjiga i vodi se u elektronskom obliku, a podaci iz ovog registra dostupni su na internet strani Narodne banke Srbije.

     Propis kojim se ureÄ‘uju uslovi, sadržina i način voÄ‘enja registra menica i ovlašćenja, kao i način brisanja iz registra, doneće NBS u roku od 30 dana, od dana stupananja na snagu ovih izmena, tj. do 08.06.2011. godine.

     Nakon proteka roka od 120 dana od dana stupanja na snagu propisa Narodne banke Srbije, prinudna naplata se viÅ¡e neće vrÅ¡iti na osnovu menica ili ovlašćenja koji nisu evidentirani u registru menica i ovlašćenja.

     Menice i ovlašćenja koja dospevaju na naplatu u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu propisa - ne evidentiraju se u registru menica i ovlašćenja, a prinudna naplata može se vrÅ¡iti i na osnovu ovih ovlašćenja i menica.

     Prinudna naplata na osnovu menica i ovlašćenja koji su izdati najkasnije u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu propisa, a dospevaju na naplatu nakon proteka ovog roka, može se vrÅ¡iti samo ako su te menice i ovlašćenja evidentirani u registru menica i ovlašćenja, u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu tog propisa.

Registar menica i ovlašćenja,  sadrži sledeće podatke:

1) serijski broj menice/ovlašćenja;

2) matični broj dužnika, odnosno jemca ili avaliste;

3) datum izdavanja menice/ovlašćenja;

4) datum dospeća menice/ovlašćenja;

5) iznos na menici/ovlašćenju, a ako je reč o blanko menici-podatke o osnovu izdavanja (npr.ugovor o kreditu  ...i sl.) i iznos iz osnova izdavanja;

6) datum i vreme registrovanja menice/ovlašćenja.

     Zahtev za registraciju menice ili ovlašćenja dužnik podnosi svojoj banci, koja izdaje potvrdu o registrovanim menicama ili ovlašćenjima.

     Kao datum i vreme registrovanja menica i ovlašćenja smatra se datum i vreme kada su na internet strani Narodne banke Srbije objavljeni podaci, za čiju tačnost i verodostojnost odgovara banka.

 

          Izmenama člana 48. Zakona precizirano je da prinudnu naplatu vrÅ¡i Narodna banka Srbije.

          NBS osnove za prinudnu naplatu prima od njihovih izdavalaca i odmah posle tog prijema svim bankama nalaže da blokiraju sve dinarske i devizne račune dužnika, da mu ne otvaraju nove račune i da joj bez odlaganja dostave podatke o stanju sredstava na tim računima.

     Kada primi obaveÅ¡tenje od banaka o stanju sredstava na računima dužnika, NBS nalaže banci kod koje dužnik ima najviÅ¡i iznos sredstava na otvorenom dinarskom računu, da se nalog za prinudnu naplatu izvrÅ¡i s tog računa, a ako na njemu nema dovoljno sredstava - izvrÅ¡enje se nalaže i drugim bankama kod kojih dužnik ima otvorene dinarske račune, i to redom, prema visini sredstava na tim računima, do potpunog izvrÅ¡enja naloga za prinudnu naplatu.

     Ako na dinarskim računima nema sredstava za izvrÅ¡enje naloga za prinudnu naplatu ili ih nema dovoljno - izvrÅ¡enje se nalaže bankama kod kojih dužnik ima otvorene devizne račune, i to redom, prema visini sredstava na tim računima, do potpunog izvrÅ¡enja naloga za prinudnu naplatu.

     Pod sredstvima za izvrÅ¡enje naloga za prinudnu naplatu podrazumevaju se dinarska sredstva koja se vode na dinarskim računima kod banke, kao i dinarska protivvrednost deviznih sredstava kod banke, osim sredstava čije je izvrÅ¡enje izuzeto zakonom, aktom Vlade, propisom Narodne banke Srbije, sudskom odlukom ili odlukom poreskog, odnosno carinskog organa i sredstava donacija i humanitarne pomoći, životnog osiguranja, prihoda od privatizacije, sredstava za formiranje robnih rezervi, sredstava samodoprinosa, sudskih depozita, sredstava odreÄ‘enih za isplatu po osnovu akreditiva, sredstava depozita za obezbeÄ‘enje kredita, sredstava budžeta za isplatu premija, subvencija i regresa, sredstava obezbeÄ‘enja po ugovorima propisanih zakonom i drugim propisom, kao i tuÄ‘ih sredstava na računima dužnika.

     Ako dužnik ima oročena sredstva kod banke, banka je dužna da, posle isteka ugovorenog roka na koji su ta sredstva oročena, i ta sredstva koristi za izvrÅ¡avanje naloga za prinudnu naplatu u kom slučaju ne može produžavati ugovor na osnovu koga su ta sredstva oročena.

Sredstva dužnika na računu kod banke blokirana na osnovu naloga za prinudnu naplatu ne mogu se koristiti za druga plaćanja tog dužnika.

     Nakon potpunog izvrÅ¡enja naloga za prinudnu naplatu, Narodna banka Srbije bez odlaganja obaveÅ¡tava banke o tom izvrÅ¡enju, radi deblokade sredstava dužnika na njegovim računima kod tih banaka. 

 

          Izmenama Zakona o platnom prometu privredni prestupi za nepoÅ¡tovanje Zakona zamenjeni su terminom prekrÅ¡aji. Shodno terminoloÅ¡koj izmeni ublažene su i kazne za pojedine prekrÅ¡aje.

 

          Navedene izmene objavljene su u Službenom glasniku RS br. 31 od 09.05.2011. i one stupaju na snagu u roku od 8 dana, od dana objave, odnosno od 17.05.2011. godine.


clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved