• Knjigovodstveni softver
  • Edukacija zaposlenih
  • Finansijski konsalting
  • Kompletne knjigovodstvene usluge
  • *** Vaš LIČNI knjigovođa
  • *** Kurirska služba

2011-10-19 # 08:12:59

Donet pravilnik o uslovim i načinu plaćanja gotovim novcem


Na osnovu člana 3. Zakona o platnom prometu, ministarstvo finansija donelo je Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost


 

     Pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost mogu, bez ograničenja, plaćati gotovim novcem, odnosno vrÅ¡iti isplate u gotovom novcu u dinarima sa svog tekućeg računa.

     Plaćanja, odnosno isplate vrÅ¡e se na osnovu originalne dokumentacije, iz koje se mogu utvrditi iznos, osnov i namena tog plaćanja, (reÅ¡enje, odluka, ugovor, račun i dr.), a koja se banci podnosi na uvid i overu (datum prijema, pečat i potpis).

     Isplate do iznosa od 150.000 dinara dnevno vrÅ¡iće se bez podnoÅ¡enja na uvid dokumentacije.

     Diplomatske i konzularne misije i organizacije u okviru Organizacije ujedinjenih nacija mogu gotov novac podizati sa svog tekućeg računa bez podnoÅ¡enja dokumentacije.

     Pravna, i fizička lica koja obavljaju delatnost podizanje gotovog novca u iznosu većem od 1.500.000 dinara najavljuju banci tri dana ranije, osim kada su u pitanju isplate zarada i drugih ličnih primanja na koje se, u skladu sa propisima, plaćaju porez i doprinosi.

     Banka može gotov novac u iznosu većem od 1.500.000 dinara isplatiti i bez najave, ako raspolaže dovoljnom količinom gotovog novca.

     O svim isplatama gotovog novca izvrÅ¡enim prethodnog dana sa računa pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost, banka obaveÅ¡tava nadležni organ.

     Pravna lica i fizička lica, najkasnije u roku od sedam radnih dana, gotov novac primljen po bilo kom osnovu uplaćuju na svoj račun kod banke.

     Pravilnik se odnosi i na pravna lica - nerezidente kada podižu gotov novac sa svog dinarskog nerezidentnog tekućeg računa otvorenog u skladu sa odlukom NBS kojom se ureÄ‘uju uslovi otvaranja i način voÄ‘enja računa nerezidenta. 

     Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku RS br.77 od 14.10.2011. godine a stupa na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja, tj. 22.10.2011. godine.


clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved