• Knjigovodstveni softver
  • Edukacija zaposlenih
  • Finansijski konsalting
  • Kompletne knjigovodstvene usluge
  • *** Vaš LIČNI knjigovođa
  • *** Kurirska služba

2011-05-25 # 16:30:29

Neto minimalna zarada po radnom času 102,00 dinara


Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije doneta odluka kojom se utvrđuje minimalna zarada u neto iznosu od 102,00 dinara po rednom času


 

ÄŒlanom 112. Zakona o radu ( Sl. glasnik RS br. 24/05 i 61/05), utvrÄ‘eno je da se minimalna zarada utvrÄ‘uje odlukom socijalno-ekonomskog saveta. Ako savet ne donese odluku u roku od 10 dana od dana početka pregovora, odluku o visini minimalne zarade donosi Vlada Republike Srbije.                                                                                   

       Pri utvrÄ‘ivаnju minimаlne zаrаde polаzi se nаročito od:

            -  troÅ¡kovа životа, 

            -  kretаnjа prosečne zаrаde u Republici Srbiji,

            -  egzistencijаlnih i socijаlnih potrebа zаposlenog i njegove porodice,

            -  stope nezаposlenosti,

            -  kretаnjа zаposlenosti nа tržiÅ¡tu rаdа i

            -  opÅ¡teg nivoа ekonomske rаzvijenosti Republike Srbije.

        Minimаlnа zаrаdа utvrÄ‘uje se po rаdnom čаsu,  zа period od nаjmаnje Å¡est meseci i ne može biti nižа od minimаlne zаrаde utvrÄ‘ene odlukom za prethodni period.

        U skladu sa navedenim, Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije doneo je Odluku 95/2011. (objavljeno u Sl. glasniku RS br.35/11. od 24.05.2011.) kojom je utvrdio sledeće iznose minimalne zarade:

            - za period januar-maj 2011. godine iznos od 95,00 dinara (neto) po radnom času,

            - za period jun-decembar 2011. godine iznos od 102,00 dinara (neto) po radnom času.  

        Sve isplate zarada koje se vrÅ¡e do 31.05.2011. godine, bez razlike za koji se mesec isplaćuju, potrebno je obračunati najmanje u neto iznosu koji se dobija množenjem broja mogućih radnih sati u meseci za koji se vrÅ¡i obračun sa minimalnim neto iznosom po radnom času od 95,00 dinara.

        Sve isplate od 01.06.2011. godine, bez razlike za koji se mesec isplaćuju, potrebno je obračunati na prethodno način uz primenu vrednosti minimalnog neto iznosa po radnom času od 102,00 dinara.

        Minimalna zarada se može isplatiti zaposlenom samo ako je ista ugovorena i predviÄ‘ena ugovorom o radu, u skladu sa članom 111 Zakona o radu. U protivnom, pre isplate, poslodavac je dužan ugovoriti minimalnu zaradu sa zaposlenim.

        ÄŒlanom 111. stav 1. Zakona o radu,  predviÄ‘eno je da zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu za standardni učinak i puno radno vreme, odnosno radno vreme koje se izjednačava sa punim radnim vremenom. U slučaju kada zaposleni nije ostvario standarni učinak ili nije proveo na radnom mestu puno radno vreme, poslodavac ima pravo isplatiti zaposlenom zaradu nižu od minimalne zarade, uvažavajući provedeno radnom vreme zaposlenog na radu i/ili stavljajući u odnos ostvareni učinak zaposlenog u mesecu i standardni učinak za to radno mesto.

        Zaposlenom koji radi prekovremeno, noću, u smenama, na dane državnih praznika, koji su predviÄ‘eni kao neradni dani, pripada uvećana minimalna zarada, u skladu sa ugovorom o radu, opÅ¡tim aktom ili zakonom.

        Uz minimalnu zaradu zaposleni ima pravo i na ostale predviÄ‘ene naknade i dodatke: minuli rad (najmanje 0,4% za svaku punu godinu  rada ostvarenu u radnom odnosu), regres, topli obrok i sl.

       Pri obračunu minimalne zarade potrebno je posebno obratiti pažnju da li je obračunata minimalna zarada veća ili manja od najniže osnovice za obračun doprinosa. ÄŒlan 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje predviÄ‘a da najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu, za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statisitke.

       Za period 01.05.-31.07.2011. godine, najniža mesečna osnovica za obračun doprinosa iznosi 17.079,00 dinara bruto Å¡to je manji iznos od bruto minimalne zarade i za mesece koji imaju najmanji fond radnih sati u periodu jun-decembar 2011. ( 168 x 102,00 = 17.136,00 neto, tj. 23.193.70 dinara bruto ).

       U slučajevima kada je obračunata minimalna zarada manja od najniže osnovice za obračun doprinosa, doprinosi se obračunavaju i plaćaju na najnižu mesečnu osnovicu, u skladu sa članom 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.   


clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved